תקנון החברה שלנו לעיונכם | נתיבים טורס

תקנון החברה

1: פרטי החברה:

נתיבים באורות בע"מ, ח"פ 514796044 (נתיבים טורס)
מרח' עבודת ישראל 1, ירושלים
טל': 02-6338444; פקס': 02-6338445
דוא"ל: info@ntours.net
(להלן – "נתיבים").

 

2: ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

 1. התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין נתיבים בע"מ, במסגרת ההזמנה.
 2. הוראות אלו תחולנה על המזמין, גם אם הזמנתו נעשתה באמצעות סוכן נסיעות, ועל סוכן הנסיעות החובה להביאם במדויק לידיעתו, וליידע אותו כי אלו תנאי ההזמנה.
 3. נתיבים הנה מארגנת מוצרי תיירות וסוחרת סיטונאית וקמעונאית במוצרי תיירות שונים (להלן – "השירותים השונים").
 4. נתיבים אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכיוצא באלו, המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").
 5. נתיבים מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.
 6. כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין, כדוגמת: מועדי טיסה, תיאור בית מלון וכיוצא באלו, נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. נתיבים מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, נתיבים אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.
 7. נתיבים לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לענין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.
 8. הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לנתיבים בעת מועד ההזמנה, ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן השירותים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בגדר "בקשה להזמנה" עד לאישורה בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי בנתיבים, למעט האמור בענין זה להלן.
 9. עד למועד אישור ההזמנה, תהיה נתיבים, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה, ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.
 10. מרגע הבקשה להזמנה תהא נתיבים רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה;
 11. במידה ולא ינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במנין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.
 12. מובהר למזמין, כי שירותים שהוזמנו כמקשה אחת, יהיו כפופים לאישור כל מרכיבי החבילה כאחד, ולמזמין תהיה הזכות לבטל את ההזמנה ללא חיוב אם אושרו רק מקצתם. אולם, מספר שירותים נפרדים שהוזמנו יחדיו, גם אם במסגרת הזמנה אחת - יתכן וחלקם יאושרו וחלקם לא, וכל שירות שאושר כאמור יחייב את המזמין, גם אם לא אושרו שירותים אחרים בהזמנה.
 13. לדרישת נתיבים, ימסור המזמין בהזמנה ישירה מנתיבים הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל,  פרטי התקשרות בטלפון לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים משך כל שהותו בחו"ל.
 14. על המזמין לבדוק את נכונות המידע המופיע במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטיו האישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים, ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה. על המזמין לוודא כי בידיו כל מסמכי הנסיעה הנדרשים, כגון: כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב שכור או פוליסת ביטוח. מומלץ ללקוח לבדוק את מועד ההמראה בפרסומי שדה התעופה, כ-12 שעות קודם למועד המיועד, על מנת להתעדכן בשינויים לא צפויים בזמן אמת.
 15. על המזמין להודיע לנתיבים במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.
 16. נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת נתיבים כי הנן הרות, קודם ביצוע ההזמנה. נתיבים מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה, ובתוך כך שלא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה, ובכל מקרה לא תמסור אותו למי שאינו קשור בשירותים המוזמנים.
 17. המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מנתיבים, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע" פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור
  למען הסר ספק יובהר במפורש, כי נתיבים אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שההזמנה הושלמה.
 18. התשלום ייעשה במזומן/העברה בנקאית/ כרטיס אשראי בתשלום אחד. אם ברצונך לשלם את התשלום כאמור במטבע ישראלי, שער ההמרה ממטבע חוץ למטבע ישראלי יהיה שער המכירה האחרון להעברות והמחאות, בו נמכר מטבע החוץ על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, והכל בהתאם להוראות הדין. 
  אם ברצונך לשלם עבור העסקה במטבע ישראלי ביותר מתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי, יתווסף למחיר העסקה במזומן תשלום נוסף בגובה 2% ממחיר העסקה. אם ברצונך לשלם בכרטיס אשראי ובמספר תשלומים כאמור במטבע ישראלי, נתיבים תגבה עלות נוספת בגין העסקה ושער ההמרה ממטבע חוץ למטבע ישראלי יהיה שער מזומן גבוה.
 19. עמלת אשראי: התשלומים בכרטיס אשראי כפופים לתוספת עמלת אשראי, העמלה משתנה מעת לעת ונכון לחודש נובמבר 2018 הינה: תשלום אחד סך 1% מכלל העסקה; מתשלום 2 ועד 6 תשלומים, בסך: 3% מכלל העסקה; מ-7 ועד 10 4%; מ-10 ועד 12 תשלומים 5% מהסכום הכולל של עסקת האשראי (למעט כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס וכרטיסי אשראי חו"ל, הכפופים לעמלות אחרות).
   

3: הזמנת טיסות:

 1. הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות, גם אם הוזמנו במסגרת טיול מאורגן או במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת.
 2. "טיסת שכר" או "לואו קוסט" כוללת התחייבות מטעם נתיבים להוביל את הנוסע במועד הנקוב, אך היא איננה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר יבצע בפועל את הטיסה.
 3. למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 4. פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לענין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי נתיבים. 
 5. על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי הענין.
 6. המובילים האוויריים השונים דורשים מן הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות, טרם מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות, או שעה וחצי טרם טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליך הבידוק והביטחון הכרוך אינם מבוצעים על ידי נתיבים, ומשכך אינו תלוי בה. 
 7. לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה יחידת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 7 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – יחידת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר בהתאם למדיניותו של המוביל האווירי. הובלת ציוד מיוחד (כבודה חריגה) ובעלי חיים יהיו בכפוף למדיניות ותעריפי המוביל.
 8. נתיבים תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
 9. אין לנתיבים יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. נתיבים מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו, בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.
 10. לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
 11. בטיסות שכר, חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האישרור יש לבצע כ-36 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן, לפי ההוראות המופיעות בכרטיס הטיסה. נתיבים לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שנבעו מאי אשרור טיסות חזור.
 12. נתיבים לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור בתובלה אווירית אשר היו באחריותו ובשליטתו של המוביל האווירי לרבות איחור שנבע כתוצאה מ"כוח עליון".
   

4: דרכונים ואשרות:

 1. כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד  
 2. לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.
 3. בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.
 4. על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל נתיבים קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.
 5. בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות של שירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד - משמעות הדבר כי אין צורך בה.  
 6. בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה או שירותי קרקע שאינם במסגרת האמור לעיל, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות פניה לנתיבים. ניתן לברר זאת גם באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-  http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Missions/ForeighnInIsrael/Continents
 7. כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.
 8. צעיר שטרם מלאו לו 16 שנים מחויב בחלק מחברות תעופה שונות באישור נוטוריון של ההורים המסכימים ליציאתו מהארץ, ולכן חובה ליצור קשר עם נתיבים טורס ולוודא את תנאי חברת תעופה המתאימים.
   

5: טיולים מאורגנים:

 1. בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על הזמנת טיולים מאורגנים גם הוראות אלו:
 2. אלא אם צוין אחרת במפורש, ההרשמה לטיולים פתוחה לכל מעונין בכך מגיל 5 שנים ומעלה, ואין קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה להם. נתיבים אינה מתחייבת כי קבוצת המשתתפים בטיול תהיה בעלת מאפיינים אישיים כלשהם, לרבות גיל או מצב אישי, או להתאמת המזמין ליתר חברי קבוצת המשתתפים.
 3. נתיבים אינה מתחייבת למספר מינמלי או מקסימלי של נוסעים בטיול.
 4. ביצוע כל טיול מאורגן מותנה במספר מנימאלי של משתתפים, כמצוין בפרטי ההזמנה. לפיכך, גם אם אושרה הזמנה לטיול מאורגן, תהיה נתיבים רשאית שלא להוציא את הטיול אל הפועל, אם הודיעה על כך למזמין לכל הפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד יציאת הטיול המתוכנן. במקרה כזה, יהיה זכאי המזמין לקבל מנתיבים בחזרה כל סכום ששילם בעבור הטיול, אולם לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטולו.
 5. נתיבים אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים, או במיקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
 6. המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים, הסיורים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו.
 7. המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון או אכסניות בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. האירוח יהיה במלון או באכסניה מרמת הדירוג הנמוכה ביותר, אלא אם צוין במפורש אחרת. נתיבים שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות את המלון המיועד בתחילה למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת בתי המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד, ובתוך כל מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן זו עשויה להשתנות בכל עת. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
 8. במנין ימי הטיול נמנים מספר הלילות הכלולים, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים וללא פעילות כלשהי במסגרת הטיול. מובהר למזמין, כי בטיסות חזור הממריאות בשעות בוקר על המזמין לעזוב את המלון בשעת בוקר מוקדמת לשם האיסוף לשדה התעופה, לעיתים אף קודם לשעת ארוחת הבוקר המוגשת במלון.
 9. בכל מקום בו מצוינים בתוכנית הטיול "סיורי בחירה", כוונת הדבר היא לסיורים אופציונאליים בתשלום נוסף, אותם יכול המזמין לרכוש ממדריך הטיול במדינת היעד. אין חובה להשתתף בסיורי הבחירה, ואי ההשתתפות בהם אינה פוגעת או מפריעה למזמין בדרך כלשהי להשתתף בתוכנית המתוכננת של הטיול.
 10. התחבורה היבשתית הכלולה בסיור מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום. התחבורה היבשתית נעשית בכפוף לתקנות התעבורה והבטיחות בכל מדינה ומדינה, לרבות חובתו של הנהג במדינות מסוימות לבצע הפסקות יזומות בנסיעות ארוכות מטעמי בטיחות, ולסיים את יום הטיול בכפוף למגבלות שעות הנהיגה ומתוך אילוצים אלו ייתכנו שינויים בסיור המתוכנן.
 11. נתיבים תעביר לנותני השירותים השונים הכלולים בטיול המאורגן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי נותני השירותים השונים, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 12. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו, עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
 13. מדריך הקבוצה משמש כמנהל הטיול וכאיש הקשר בינם לבין נתיבים בזמן הטיול. כל מזמין חייב להישמע להוראותיו המדויקות של המדריך, ונתיבים לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מהפרת הוראות המדריך.
 14. בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות, תיידע נתיבים את המזמין קודם לביצוע ההזמנה בדבר הצורך באשרות כניסה למדינות הכלולות בטיול, ככל שנדרשות כאלו. נתיבים אינה מטפלת בדרך כשלהי בהסדרת אשרות, ועל המזמין להסדירן הכל על פי הצורך. מומלץ למזמין לוודא בשגרירות מדינת היעד את היכולת לקבל את האשרה הנדרשת טרם הזמנת הטיול המאורגן. נתיבים לא תהיה אחראית למקרה של העדר אשרת כניסה נדרשת, ככל שהודיעה למזמין על הצורך בה קודם לביצוע ההזמנה.
 15. נתיבים אינה מתחייבת כי ניתן יהיה להעתר לבקשת מזמין לצאת או לחזור מטיול מאורגן במועדים שונים מאלו שנקבעו לטיול, ובכל  מקרה הדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום. 
 16. נתיבים לא תהיה אחראית להפסד זמני טיול הנובע מאיחור בהגעת מזמין, אשר בחר להגיע לטיול באופן עצמאי. 
   

6: ביטוח:

 1. ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא,  אלא אם צוין אחרת במפורש.
 2. מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.
 3. את הזמנת הביטוח יש לבצע טרם מועד היציאה לחו"ל.
 4. פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בנתיבים על מנת לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי הפוליסה, שנתיבים אינה צד לו.
 5. מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי הנה מתאימה לצרכיו.
   

7: העברות:

 1. בשירותים הנמכרים כחבילה אחת הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות נציג מקומי, אשר ממתין לנוסעים באולם הנוסעים הנכנסים או ביציאה מהטרמינל בשדה התעופה במדינת היעד עם שלט הנושא את שם הלקוח או הקבוצה.
 2. ההעברות משדה התעופה לבית המלון ובחזרה אינה ישירה לכל מזמין אלא נעשית במרוכז, על פי רוב באוטובוס, הנוסע במסלול בית בתי המלון השונים, דבר העשוי להאריך את משך הנסיעה.
 3. בזמן ביצוע ההעברה נמסר למזמינים מידע מהותי הקשור בשירותים הניתנים, לרבות פרטי ההתקשרות עם הנציג המקומי וביחוד האופן בו יימסר לו מועד האיסוף מבית המלון לצורך הטיסה חזור, שנעשה באמצעות הודעה מרוכזת בלובי המלון או בהודעה אישית הנמסרת לחדרו. למזמין המוותר מיוזמתו על שירות ההעברות של נתיבים, מומלץ לפנות לנציג המקומי בשדה התעופה, על מנת לוודא עמו את אופן קבלת העדכונים אודות שעות הטיסה ומועדי האיסוף.
   

8: טיפול בתלונות:

 1. לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר לנתיבים כל תלונה הקשורה בשירותים שניתנו וזאת באמצעות פניה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בחברה.
 2. על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות: כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית המלון וכל מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת. 
 3. על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות נתיבים כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים.
 4. נתיבים מתחייבת להעביר לספקי השירותים השונים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. 
   

9: דמי ביטול ושינוי :

 1. בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק"):
 2. "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00;
 3. "עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 
 4. "צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו תהיה נתיבים ה"עוסק";
 5. בעסקת מכר מרחוק:
 6. בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 7. בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר נתיבים לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם; למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.
 8. בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
 9. לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לפקס': 02-6338-445 או לדוא"ל info@ntours.net, ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין. 
 10. על הזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, למעט טיסות סדירות, יחולו דמי ביטול מלאים, אלא אם כן יהיה ניתן לקבל החזר מהספקים השונים ובכל מקרה לא יפחתו דמי הביטול מ -200 דולר ארה"ב
 11. נתיבים מתחייבת להעביר למזמין כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר למזמין כספים להם הוא זכאי.
 12. החזרים שקלים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער העברות והמחאות ביום התשלום עבור ההזמנה.
 13. כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. נתיבים אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמנים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל מקרה ומקרה.  
 14. הזמנות ל"שדרוגים" על השירותים הבסיסיים הם לעולם הזמנות בגדר "בקשה" ונתיבים לא יכולה להתחייב לאספקתם בפועל, והדבר תלוי ברצונם של הספקים בזמן אמת. ככל ולא יסופק ה"שדרוג" בפועל, יוחזר התשלום ששולם עבורו, אבל נתיבים לא תהיה חייבת כלפי המזמין בפיצוי כלשהו, ומומלץ במפורש למזמין לא להסתמך בשום דרך על אספקת השדרוג בפועל.

10: אי התייצבו לטיסה (NO SHOW) :

 1. ככל ולא התייצבת לטיסה מכל סיבה שהיא, או לאחר ממקטעי הטיסה, קיים סיכוי כי הינך זכאי להחזר מיסי הנמל. על מנת לבדוק זאת, צור אתנו קשר ואנחנו נפנה עבורך לחברת התעופה לקבלת ההחזר.