תקנון החברה

תקנון חברת נתיבים טורס (ח.פ. 514796044)

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין נתיבים טורס ללקוח.
נתיבים טורס רכשה את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. נתיבים טורס מתחייבת לבצע את ההזמנה ולספק שירותים במיומנות, וכן למסור לספקי השירותים הנוספים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים קרי חברות התעופה וחברות האוטובוסים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

"ספקי השירותים": עליהם מנויים, חברות תעופה, ספקי השירותים בחו"ל וכו'.

1. העברות: העברת המזמין\ים משדה התעופה לאומן ובחזרה, במקרה והוזמנה, יבוצעו באמצעות אוטובוס, מיניבוס או מוניות בהתאם לשיקול דעת החברה.

2. ביטוח: לתשומת ליבך, העסקה אינה כוללת ביטוח רפואי או ביטוח מטען וכדומה, ועליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען.

3. דרכון: באחריות המזמינים )כולל קטינים( - להצטייד בדרכון תקף ל-7 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהותך בחו"ל, באשרות כניסה )ויזות( מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותך דרכון שאינו ישראלי.
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות המזמין בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לסוכן הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.

4. החזרים: במקרה בו הלקוח יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב הלקוח. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל.

5. טיסות: (בראש השנה בעיקר טיסות שכר, טיסות מיוחדות או טיסות סדירות שתנאיהן כתנאי טיסות שכר) פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה.
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים המופיעים על הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה.
אנא, התקשר למודיעין נתב"ג, בטלפון 03-9723333, 24 שעות לפני מועד הטיסה היוצאת מישראל על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה.
הזמנות ארוחות בטיסות מיוחדות אינה אפשרית והמזון, אם יוגש, יהיה בהתאם להחלטת חברת התעופה.

6. חילוקי דעות ומקום שיפוט: על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד החברה ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני החברה, תוך זמן סביר לאחר חזרת המזמין ארצה, בו תוכל החברה לברר את טענות המזמין מול ספקי השירותים. סמכות השיפוט הבלעדית לצורך הסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים או לבית דין רבני בירושלים, לפי העניין, לדון בכל תביעה או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.

7. קבלת מסמכי נסיעה: על המזמין לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מפקיד הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

8. לפרטים נוספים לפני היציאה: עליך לפנות למשרדי החברה, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.

9. התייצבות לטיסות: לידיעתך, חב' התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות ארבע שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות.

10. אישור טיסת חזור: עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופיעים בשלטים המפרטים את זמני יציאות הטיסות מהמקום מטעם נתיבים טורס והמתפרסמים במקום. בכל שאלה שתעורר, עליך לפנות למשרדי החברה באומן, או בטלפונים של החברה המתפרסמים במקום.

11. העברות מאומן לשדה התעופה: יצאו מאומן לא פחות מ-7 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן. הזמנים המדויקים יפורסמו בלוחות זמנים מטעם החברה באומן.
העברות מיעדים אחרים לשדה התעופה: כפי שנמסר לנוסע ע"י נציגי החברה

12. עמלת אשראי: התשלומים בכרטיס אשראי כפופים לתוספת עמלת אשראי: מתשלום אחד ועד 3 תשלומים, בסך: 2.5% מכלל העסקה; מ-4 ועד 6 3%: מ-10 ועד 12 תשלומים 4% מהסכום הכולל של עסקת האשראי (למעט כרטיסי אשראי חו"ל, הכפופים לעמלות אחרות).

13. דמי שינוי: בכל מקרה של שינוי כלשהו לאחר ביצוע ההזמנה (מועד יציאה או חזרה, יעד הטיסה באוקראינה וכד') לבקשת המזמין, יידרש המזמין לשלם דמי שינוי כמפורט: 100 דולר לכל כיוון (מלבד שינוים במחיר הכרטיס החדש, אם יהיו), תיקון שם קיים, יגרור תשלום בסך 50 דולר, אם השינוי אפשרי. בקשה לשינוי יש להגיש בכתב. החברה אינה מתחייבת לבצע את השינוי המבוקש, אולם תודיע לך מיידית אם אינה יכולה לבצעו. מובהר כי לא ניתן לשנות שם בכרטיס.

14. דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק: ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1891 (להלן בסעיף זה – החוק), יחולו הוראות החוק המפורטות להלן:

סעיף 14ג(ו) לחוק:

  • 14.1 "עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
  • 14.2 "שיווק מרחוק" - פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) לחוק קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.

סעיף 14ה(ב)(1) קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות: יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %4 ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 444 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן.

15. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בנסיעה, מיוזמתו, )להלן: "הודעת הביטול"(, תימסר בכתב לחברה. ככל שמסר המזמין הודעת ביטול כאמור לחברה תמסור לו החברה אישור בכתב על הביטול.
במקרה שהמזמין ביטל את השתתפותו כאמור לעיל לאחר תקופת הביטול בהתאם להוראות הדין כמפורט בסעיף 14, יחולו דמי ביטול כדלקמן: בגובה מחיר מלא של כרטיס הטיסה או מלוא העסקה.
זכות ביטול אינה קיימת, אם הזמנת הטיול בוצעה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, שלפני הטיסה.

16. אחריות: נתיבים טורס רוכשת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

16.1 אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של המזמין לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.

אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.