ברדיטשוב אוקראינה והקשר אל רבי ליבר מברדיצ'וב | נתיבים טורס

ברדיטשוב אוקראינה (או ברדיצ'וב)

ברדיטשוב אוקראינה

ברדיטשוב והקהילה היהודית

רבה הראשון של ברדיטשוב (ברדיצ'וב) היה רבי ליבר (אשכנזי) הגדול (תכ"ז – תקל"א 1666 – 1770), נכדו של רבי שמשון מאוסטרפולי, והוא אשר הקים את הקהילה היהודית בעיר.

(ועל כך מסופר המעשה הבא: מיד לאחר נישואיו של רבי ליבר הוכתר כרבה של העיירה בוסטריך, רבי ליבר היה ידוע בבטחונו הגדול בה' ותפילותיו מעומק ליבו שבו נער וגם זקן ורבים שמו בו מבטחם. בפרט שחיו תמיד בפחד מפני גזירותיו של הפריץ המקומי המרושע, הקרוי הדוכס מבוסטריך.

ימים רבים נהג ר' ליבר לצאת אל היער הסמוך לעירו ולשאת שם תפילותיו באין מפריע. אפילו הגויים שדרו במקום יראים היו להפריעו, כי חשו וידעו שהמדובר באיש אלוקים קדוש שהנוגע בו – לא ינקה.

הסיפור על רבי ליבר הגדול והדוכס

פעם אחת יצא הדוכס לטייל במרכבתו ביער, מלווה בפרשיו ונושאי-כלים, ובמקרה עבר בסמוך למקום תפילתו של ר' ליבר, שם עמד הצדיק מעוטף בטלית ותפילין ונושא ידיו לשמיים בתפילה לפני קונו. מפחד העומד בתפילה נבהלו הסוסים וכמעט והפכו את העגלה על כל יושביהן. אז הבחין הדוכס כי כל זאת בא לו בשל היהודי העומד כאן בתפילה וחמתו בערה בו. במצוות הדוכס התנפלו החיילים על ר' ליבר והיכוהו בשוטיהם מכוות איומות עד זוב דם, אולם ר' ליבר לא נע ולא זע, רק המשיך בתפילתו.

מיד כשחזר הדוכס לארמונו נשתתק כל גופו וגם לשונו נאלמה דום ויהי לאילם. החליטו אנשי הדוכס לצאת אל היער לבקש מחילה מהצדיק המוכה. בבואם מצאוהו מתבוסס בדמו בשל מכותיהם האכזריות, הם נשאוהו אל בית הדוכס, הבהילו אליו רופאים מומחים ואלו טיפלו במכותיו. למרות זאת, ואף שהתחננו לפניו על חיי הדוכס, לא אבה ר' ליבר למחול לשונא ישראל זה, עד שלבסוף נענה ואמר: אם ישבע לי הדוכס במלכו ובאלוקיו כי יחדל מהיום לעשוק את נתיניו היהודים ולא יפול עליהם פחדו לעולם, ובאותו מקום ביער שם היכוני קלגסיו –  יבנה בית כנסת ומעון גדול עבורי – אזי אמחל לו, ואם לא יעשה כדברי – תהיה קללת אלוקים רובצת עליו לעולם.

שמע הדוכס את הדברים וסימן לאנשיו שיקבל עליו כל דבר ומלבד שיבריא. ואכן כעבור מספר שבועות קם ממיטת חוליו וגם החל בבניית בית הכנסת כאשר ציוה הצדיק. אולם ר' ליבער ביקש עוד – יעקור הדוכס את עצי היער ויבנה שם עיר. עיר לאחיו היהודים.

הקמת העיר 

בשנת תנ"א (1691) למניינם) נתיישבה העיר החדשה סמוך לבוסטריך בתושבים יהודים ויקרא הדוכס שמה "ברדיטשב" (ברדיצ'וב), על שם רבי ליבר הגדול אמנם לא אבה הצדיק להזכיר שמו על העיר והשמיט ממנה אותיות "לי" באומרו " לא לי – רק לה' הארץ ומלואה" ומאז שמה על היום הזה "ברדיטשב" ( או ברדיצ'וב).

 הבעש"ט אמר "לפני שאליהו הנביא מגיע אלי הוא מבקש רשות מרבי ליבער"

רבי ליבער נפטר בגיל 104, ולפני מותו הכתיר את רבי לוי יצחק מברדיטשוב לרבה של העיר כיורש מקומו.

רבי לוי יצחק (דרברמדיקר = האוהב) מברדיטשוב (ת"ק – תק"ע 1739 – 1809), נולד למשפחת רבנים (אביו רבי מאיר היה רבה של הוסקוב)

היה ידוע באהבתו העצומה לכל יהודי, בכל מצב, הרבי מליובאביטש (צמח צדק) אמר: "מרוב המלצות זכות של הרבי מברדיטשוב על ישראל, נברא בשמים היכל הזכויות שנקרא 'לוי יצחק בן שרה סאשא', וכאשר יהודי מזכיר את שם ההיכל, מיד נשמעת תפילתו"