אניפולי - רבי זושא והמגיד ממזריטש - נתיבים טורס

אניפולי - רבי זושא והמגיד ממעזריטש

רבי זושא מאניפולי קבר

נספר לכם על הצדיקים הידועים כל כך שקבורים בעיירה הנידחת הזו:

רבי דב בער המגיד ממזריטש (תס"ד – תקל"ג 1703 – 1772), היה מגיד משרים בטורטשין קוריץ ודובנא אדמו"ר במעזריטש ורובנא.

לאחר פטירתו של הבעש"ט בשנת תק"כ (1759), הוכתר ליורשיו המוכר והיחיד של הבעש"ט הכל הכירו בסמכותו המוחלטת, גדולה היתה הערצת התלמידים לרבם.

אולם פירסומו הרב של המגיד והרחבתה הגדולה של התנועה עוררו את גדולי ווילנא לצאת כנגד התנועה החדשה, והחרימו את עדת החסידים, ובשנת תקל"ב יצאה החרם מוילנא והצטרפו אליה קהלת ברודי ולשנוב. בתוך השנה של החרם נסתלק המגיד זי"ע ביום י"ט כסלו תקל"ג והוא כבן שבעים.

הרבי ר' זושא (משולם זיסל ליפמן) תלמידו של המגיד הגדול ממזריטש

סיפור אחד המאפיין את דרכו של הר"ר זושא, שחסידים הקפידו לקראו "הרבי ר' זושא", מעשה בהר"ר זושא שבא אל הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ואמר לו: ילמדנו רבנו תורה – במה לבו חפץ? שואלו הר"ר שמעלקא – זושא! – משיב לו הר"ר זושא – עם הארץ הוא וצריך ללמדו משניות, התחיל הר"ר שמעלקא מלמדו משנה ראשונה במס' ברכות ומתרגמו "מאימתי" – מאיזה זמן קוראים קריאת שמע בערב, נשתטח הר"ר זושא על הרצפה והתחיל צועק בקול ובאימה, מי אמר לכם כי "מאימתי" הוא מאיזה זמן שמא כך פירשה של המשנה שמ"אימתי" – מפני האימה והפחד מפני הבורא ברוך הוא צריך לקרוא שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד… וכמעט יצאה נשמתו באמרו…

הרבי ר' זושא האריך ימים אחרי אחיו הצעיר ממנו רבי אלימלך מליזנסק, ונפטר ביום ב' שבט תק"ס (1799).